Iepazīstieties ar Drifta Halles iekšējās kārtības noteikumiem
Iekšējās kārtības noteikumi
Izklaides parka Wolftrike Drifta Halle
Mūkusalas iela 49, k-6, Rīga, LV-1004


1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Šie iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka izklaides parka „Wolftrike Drifta Halle" (turpmāk tekstā – Drifta halle), kas atrodas Mūkusalas ielā 49, k-6, Rīgā, LV-1004, izmantošanas nosacījumus. Drifta halles īpašnieks un operators ir SIA „SpeedUp", reģ. Nr. 40203263375, juridiskā adrese Virbu iela 3, Rīga, Latvija, LV-1067.
1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek ekspluatēts drifta tricikls (turpmāk tekstā – Tehnika), kā arī izmantoti citi Drifta halles piedāvātie izklaides pakalpojumi.
1.3. Tehnikas lietotājs (turpmāk tekstā – Klients) ir fiziskā persona, kura sporta un izklaides nolūkos ir samaksājusi maksu par Tehnikas lietošanu Drifta halles drifta trasē (turpmāk tekstā – trasē) un/vai izmanto citus Drifta halles piedāvātos izklaides pakalpojumus.
1.4. Klienta drošībai trasē ir noteikti sekojoši auguma un vecuma ierobežojumi pakalpojuma
izmantošanai: drifta tricikls - no 125cm/12gadi.
1.5. Drifta halles personālam ir tiesības veikt Klienta pārbaudi ar alkometru vai narkotisko
vielu testeri, lai pārliecinātos par to, ka Klients nelietos Tehniku apreibinošu vielu
ietekmē. Gadījumā, ja Klients atsakās veikt šo pārbaudi vai arī Klients ir apreibinošu
vielu reibumā, Drifta halles personāls ir tiesīgs nepielaist Klientu pie Tehnikas, kā arī
Klientam netiek atlīdzināta veiktā samaksa par braucienu.
1.6. Drifta halles personāls pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu - pielaist vai atteikt
Klientam iespēju lietot Tehniku un/vai izmanto citus Drifta halles piedāvātos izklaides
pakalpojumus, kā arī izraidīt Klientu no Drifta halles teritorijas, savu lēmumu
nepaskaidrojot.
1.7. Par nepilngadīgām personām, kuras uzturēsies Drifta halles teritorijā, lietos Tehniku
trasē, kā arī jebkādu cita veida Drifta halles inventāru, tajā skaitā arī citas sporta vai
izklaides ierīces, visu atbildību par šo Noteikumu ievērošanu uzņemas to likumīgie
pārstāvji, to apliecinot ar savu parakstu zem šiem noteikumiem.
2. Klienta pienākumi:
2.1. Samaksāt maksu par Tehnikas lietošanu atbilstoši Drifta halles noteiktajam cenrādim
pirms izbraukšanas trasē. Klientam ir pienākums saglabāt kases čeku par veikto
pakalpojuma apmaksu līdz brauciena beigām, kā arī, pēc pirmā pieprasījuma, uzrādīt
kases čeku Drifta halles personālam;
2.2. Trasē atrasties tikai ar aizsprādzētu aizsargķiveri, kā arī tādā apģērbā, kas piemērots
Tehnikas lietošanai, tajā skaitā pilnībā slēgtos apavos. Aizsargķiveri atļauts noņemt
tikai atrodoties ārpus trases, drošā attālumā no braucošās Tehnikas. Aizsargķiveres
nodrošina Drifta halle. Klientam ir atļauts izmantot savu autosportam vai motosportam
paredzētu aizsargķiveri;
2.3. Tehniku lietot tikai Drifta halles personāla norādītajā trasē – drifta hallē;
2.4. Trasē atļauts doties tikai ar Drifta halles personāla atļauju. Trase ir jāatstāj pēc pirmā
Drifta halles personāla pieprasījuma, par ko Klientu informē personāls - parādot paceltu
roku, melnbaltu finiša karogu vai ieslēdzoties sarkanam luksofora signālam;
2.5. Drifta triciklu lietot tikai atbilstoši tās konstrukcijai braukšanas pozīcijā uz priekšu –
sēdus uz sēdekļa un kājas uz priekšu novietotas uz drošības kāpšļiem, abas rokas uz
stūres;
2.6. Trasē izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm un
iemaņām;
2.7. Apstāšanās gadījumā signalizēt ar paceltu roku un sagaidīt apkalpojošo personālu;
2.8. Trases apkalpošanas zonā iebraukt drošā (nelielā) ātrumā, lai nepieciešamības
gadījumā varētu nekavējoties apstādināt Tehniku;
2.9. Izbraucot no trases apkalpošanas zonas palaist garām trasē braucošos Klientus;
2.10.Saudzīgi izturēties pret lietojamo un pieejamo Drifta halles mantu un Tehniku, kā arī
citu aprīkojumu;
2.11. Segt radītos zaudējumus Drifta halles īpašniekam vai citām personām, ja tādi radušies
brauciena laikā Klienta vainas dēļ, šo Noteikumu neievērošanas rezultātā;
2.12. Ja Klientam ir saslimšanas, kuras var ietekmēt viņa vai citu personu veselību vai
drošību un tml. - obligāti informēt par šo faktu Drifta halles personālu.
3. Klientam kategoriski aizliegts:
3.1. Atrasties un uzturēties Drifta halles telpās vai teritorijas daļās, kas nav publiski
pieejams Klientiem un kuras ir norobežotas vai pie kurām ir izvietotas brīdinājuma
zīmes;
3.2. Lietot Tehniku apreibinošo vielu ietekmē;
3.3. Patvaļīgi iedarbināt Tehniku un uzsākt braukšanu ar Tehniku bez Drifta halles
personāla atļaujas;
3.4. Atrasties trasē bez aizsprādzētas aizsargķiveres, kā arī ar brīvi izlaistiem matiem,
šallēm, lakatiem vai citiem brīvi krītošiem apģērba aksesuāriem;
3.5. Vadīt Tehniku neturot rokas uz stūres, stāvot kājās vai citādā veidā, kā tas nav
paredzēts Tehnikas konstrukcijā;
3.6. Bez nepieciešamības apstāties trasē, patvaļīgi mainīt trasē noteikto braukšanas
virzienu;
3.7. Tīši traucēt citiem Klientiem trasē un provocēt bīstamas situācijas trasē;
3.8. Izraisīt apzinātas sadursmes ar citiem Klientiem un ar trasi norobežojošām zīmēm un
apmalēm;
3.9. Izkāpt no Tehnikas trasē tās piespiedu apstāšanās gadījumā, izņemot gadījumus, kad
to atļauj Drifta halles personāls;
3.10. Pārvadāt pasažierus ar Tehniku;
3.11. Drifta halles teritorijā smēķēt tam neatļautās vietās un lietot līdz ienestus alkoholiskos
dzērienus;
3.12. Uzvesties agresīvi un traucēt citiem Drifta halles apmeklētājiem.
4. Klienta atbildība.
4.1. Klientam ir pienākums informēt Drifta halles personālu par esošajām vai radītajām
Tehnikas, Drifta halles telpu un inventāra neatbilstībām un bojājumiem, kurus Klients
ir konstatējis pirms pakalpojumu saņemšanas un/vai kuri radušuies pakalpojumu
saņemšanas laikā. Klients pārtrauc lietot Tehniku vai Drifta halles inventāru, ja
konstatēts vai radies jebkāds to bojājums vai neatbilstība vispārpieņemtām drošības
normām.
4.2. Klients uzņemas pilnu un beznosacījuma materiālo atbildību par šajos noteikumos
noteikto pienākumu un aizliegumu neievērošanas radītajām sekām pret Drifta halles
īpašnieku un/vai jebkuru trešo personu, kurai Klienta vainas dēļ nodarīti zaudējumi
vai nemantiskais kaitējums.
4.3. Gadījumā, ja Klienta vainas dēļ ir tikusi sabojāta Tehnika vai jebkāda cita veida
Drifta halles inventārs, tajā skaitā arī citas sporta vai izklaides ierīces, Klients piekrīt
bezstrīdus kārtībā atlīdzināt Tehnikas atjaunošanas izdevumus, saskaņā ar Drifta
halles izvēlētā remontdarbu veicēja piestādīto rēķinu, vai arī, pēc Drifta halles
izvēles, atlīdzina to pilnu iegādes vērtību, atzīstot tos par iepriekš pielīgtiem
zaudējumiem.
4.4. Klienta civiltiesiskā atbildība tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajām Latvijas
Republikas tiesību normām.
4.5. Klients ir personīgi atbildīgs par gūtajām traumām, sabojātajām personīgajām
mantām, kā arī cita veida sev nodarītajiem mantiskajiem zaudējumiem un
nemantisko kaitējumu, kas nodarīts šo noteikumu neievērošanas dēļ.
4.6. Klients apliecina, ka apzinās ar Tehnikas izmantošanu saistītos risku, tajā skaitā arī
riskus gūt traumas un nodarīt kaitējumu savai veselībai, kā arī Klients atsakās no
tiesībām celt prasības pret Drifta halles īpašnieku vai Drifta halles personālu, ja vien
kaitējums Klientam nav nodarīts Drifta halles īpašnieka vai Drifta halles personāla
ļaunprātīgas rīcības dēļ.
4.7. Klients ir atbildīgs par savu personīgo mantu uzraudzību Drifta halles teritorijā, tajā
skaitā Tehnikas un citu Drifta halles pasākumu lietošanas laikā. Drifta halle nav
atbildīga par Klienta personisko mantu nozaudēšanu.
4.8. Lietojot Drifta halles piedāvātos dzērienus un pārtikas produktus Klients ir personiski
atbildīgs par šajos produktos esošo alergēnu ietekmi uz veselību. Nepieciešamības
gadījumā Klients var jautāt Drifta halles darbiniekiem par dzērienos un pārtikas
produktos esošajiem alergēniem.
5. Klienta tiesības:
5.1. Lietot Drifta halles piedāvātos maksas un bezmaksas izklaides pakalpojumus;
5.2. Uzdot jebkādus jautājumus un saņemt atbildes no Drifta halles personāla uz
interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, kas saistīti ar Tehniku un tās
izmantošanu trasē vai citu Drifta halles piedāvāto izklaides pakalpojumu;
6. Klients ar šo noteikumu parakstīšanu apliecina, ka:
6.1. piekrīt nodod savus kā fiziskās personas datus Drifta halles īpašniekam un
operatoram SIA „SpeedUp" Drifta halles piedāvāto pakalpojumu izpildes
organizēšanai vai pašai izpildei;
6.2. piekrīt savu personas datu nodošanai apstrādei šeit minētiem nolūkiem datu
operatoriem ārpus Eiropas Savienības, ar kuriem sadarbojas Drifta halles īpašnieks
un operators SIA „SpeedUp" un/vai kuru pakalpojumus tas izmanto, vienlaicīgi
nodrošinot, ka šādi datu operatori ievēro līdzvērtīgi drošus personu datu apstrādes
noteikumus kā to prasa Eiropas Savienība;
6.3. Drifta halles īpašnieks un operators SIA „SpeedUp" drīkst pēc saviem ieskatiem
izmantot mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos, paziņojumos, publikācijās,
prezentācijās un citos materiālos, kas tiks izstādīti vai rādīti plašai publikai, tajā
skaitā notikumu vai ziņu atspoguļojumos dažādos sociālos medijos korporatīviem
nolūkiem izveidotos profilos, Drifta Halles pakalpojumu izmantošanas laikā radītās
Klienta fotogrāfijas un video ierakstus ar Klienta dalību;
6.4. Gadījumā, ja Klients nevēlas nodot tiesības uz savu datu apstrādi Drifta halles
īpašniekam un operatoram SIA „SpeedUp" iepriekš minētajos gadījumos, tad Klients
par to nekavējoties informēs Drifta halles personālu.
7. Citi jautājumi.
7.1. Drifta halles teritorijā tiek veikta video novērošana Klientu drošībai, tomēr Drifta halle
neuzņemas atbildību par Klienta personīgajām materiālajām vērtībām un Drifta hallē
atstātajām mantām.
7.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā Klientam tiek nekavējoties liegts turpināt
braucienu ar Tehniku, piemērojot naudas sodu par šo noteikumu pārkāpšanu - 50.00
EUR (piecdesmit eiro un nulle centi), bez tiesībām atjaunot dalību braucienā.
Samaksa par braucienu netiek atgriezta.
7.3. Ja brauciens tiek pārtraukts tehnisku iemeslu dēļ, tajā skaitā Tehnikas bojājumu dēļ,
Klientam netiek atgriezta samaksātā maksa par braucienu, bet Klients ir tiesīgs veikt
atkārtotu braucienu tajā pašā dienā.
7.4. Pretenzijas, kas radušās brauciena laikā, ir jāiesniedz rakstveidā, nekavējoties -
uzreiz pēc brauciena beigām;
7.5. Ja Klientam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar Drifta halles personālu,
tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas
atrisināšanai tiek pieaicināta Drifta halles vadība, ja situācija netiek atrisināta
pārrunās ar Drifta halles vadību, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas
tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
7.6. Klients ir iepazinies ar šiem noteikumiem, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot,
ko apliecina ar savu parakstu:
Made on
Tilda